Biurozplusem.pl Website Rating
Total Votes 1
http://www.biurozplusem.pl Thumb
biurozplusem.pl
BIURO PLUS www.biurozplusem.pl
Witamy w platformie zakupowej BIURO PLUS. Jeste¶my liderem w zakresie kompleksowych rozwi±zañ biurowych dla firm. Dzia³amy na terenie województwa lubuskiegom wielkopolskiego, dolno¶l¹skiego i zachodniopomorskiego. Ogólnopolsk± sieæ Biuro Plus utworzyli¶my wraz z partnerami z ca³ej Polski w roku 1999. Od tego czasu firma otrzyma³a wiele nagród i certyfikatów uznaj¹cych jako¶æ, któr± oferujemy naszym Klientom. Wychodz±c naprzeciw rosn¹cym oczekiwaniom naszych Klientów stworzyli¶my sklep internetowy www.biurozplusem.pl, nowoczesne narzêdzie, które pozwoli skróciæ do minimum czas po�wiêcany na organizacjê biura przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad zakupami. Specjelizujemy siê w zaopatrzeniu biur, firm w niezbedne artyku³y do ich prawid³owego funkcjonowania. Nasze towary mo¿na zamawiaæ za po�rednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub te¿ u przedstawiciela firmy.

**********

 


IMPORTANT: biurozplusem.pl has NOT yet received sufficient votes to be indexed in the Finest4.com's Office Furniture category.
If you like this site and would like to see it included in the Finest4.com index then please rate it!
Support biurozplusem.pl, add a link to this page and encourage others to rate biurozplusem.pl.

Owner or Webmaster of biurozplusem.pl Click Here.
Love this page? +1 it!
About Finest4.com
Finest4.com indexes the top websites from around the world and lists them according to user ratings. Today alone we have added 18 new websites to the Finest4.com index of top rated sites.

Valid XHTML 1.0 Strict